To Request Counseling Support or Life Balance Services Access Now

Programa ng Tulong para sa Wika (LAP)

Ano ang Language Assistance Program (LAP)?

May ilang mga karapatan at serbisyo para sa mga miyembro na walang bayad. Inilalapat ang mga karapatan at serbisyong ito sa tulong sa wika para sa paghahanap ng mga serbisyo ng EAP.

Sino ang sinasaklaw?

Mga miyembro na naghahanap ng mga serbisyo sa pagpapayo sa pamamagitan ng CONCERN: EAP.

Ano ang hinahandog sa LAP?

 • Inihahandog ang pasalitang pagsasalin-wika para sa lahat ng miyembro at para sa lahat ng wika kapag tinawagan ninyo kami sa telepono. Gusto naming matiyak na maaari kayong makipag-ugnayan sa CONCERN nang mabisa.
 • Ang ilan sa mga tagapayo ng CONCERN ay bilingguwal. Susubukan naming maghanap ng isang bilingguwal na tagapayo para sa inyo kung walang available.
 • Maaari kayong makakuha ng isang interpreter nang wala kayong babayaran para kausapin ang inyong tagapayo. Magagamit ang serbisyong ito kahit na mayroon kayong miyembro ng pamilya o kaibigan na maaaring magsalin-wika kapag pumunta kayo sa opisina ng tagapayo.
 • Maaari kayong magkaroon ng nakasulat na impormasyon na isinalin sa inyong wika nang walang bayad.
 • Hindi inilalapat ang mga karapatang ito sa lahat ng wika.

Anong uri ng tulong ang maaasahan ko kung sasailalim ako sa LAP?

 • Pakikipag-usap sa CONCERN sa telepono sa pamamagitan ng isang interpreter
 • Mga referral sa mga bilingguwal na tagabigay ng serbisyo kapag maaari
 • Pakikipag-usap sa inyong tagapayo sa telepono sa pamamagitan ng isang interpreter kapag kinakailangan
 • Nakasulat na pakikipag-ugnayan na nasa wika ninyo para sa ilang mga dokumento
 • Nakasulat na impormasyon na nakapaskil sa website

Paano natutugunan ng aking planong pangkalusugan ang Mga Pamantayan ng CA LAP?

CONCERN:

 • nagsasagawa ng isang pagtatasa ng mga kagustuhan ng miyembro sa wika
 • nagbibigay ng mga serbisyo sa tulong sa wika
 • sinasanay ang mga tauhan ng CONCERN sa pag-access ng mga serbisyo sa wika
 • sinusubaybayan ang pagsunod sa programa
 • tinuturuan ang mga nakakontratang tagabigay ng serbisyo tungkol sa LAP
 • tinitiyak na tinuturuan at sinanay ang mga interpreter sa telepono tungkol sa etika, pagiging kumpidensyal at mga gawi na mahalaga sa pakikipagtulungan sa mga miyembro mula sa iba't-ibang mga kultura

Ano ang epektibong petsa ng Programang ito?

Enero 1, 2009

Chat With Us
Human Resources Today